โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

11 ก.ค. 65

โรงเรียนบ้านดอนเขว้าได้จัดทำโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน