โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

09 ก.ย. 65

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2565
1. กฎ ระเบียบ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 ข้อ 9 เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ (2) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะโครงการ หรือกิจกรรม ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ (ข) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและที่บ้าน

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
2.1 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน และภาคีเครือข่ายในอำเภอพิมาย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน โรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2.2 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชนสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นการสนับสนุนการจัดระบบบริการ การพัฒนารูปแบบดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลชีวาน
2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ได้มีการเตรียมความพร้อมสำรวจข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่รับบริการ และจัดให้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รองรับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,โรงพยาบาลพิมาย ,สาธารณสุขอำเภอพิมาย ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน มีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการในลักษณะภาพรวม มีการกำหนดสถานที่ชัดเจน จัดหาบุคลากรรับผิดชอบดำเนินงาน แบ่งหน้าที่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการศูนย์ฟื้นฟู และดำเนินการตามโครงการโดย จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/กลุ่มผู้รับบริการ

3. วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง
3.1 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพต้นแบบ
3.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน
3.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ประชาชน และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการบูรณาการงานบริการด้านสาธารณสุขร่วมกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมกันคิด และร่วมกันออกแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา
4. อาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
เป็นกลุ่มสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ได้มีการกำหนดคุณสมบัติ และการ
ดำเนินงาน ตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน และประกาศขึ้นทะเบียนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเหตุ
1 นางสาว สุมาลี พิมพ์วัฒน์ 1301500023987 10 หมู่ 9 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อาสาสมัครประจำศูนย์ฟื้นฟูฯ
2 นางสาวอุษา อินทร์น้อย 3301500217923 48 หมู่ 2 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อาสาสมัครประจำศูนย์ฟื้นฟูฯ

หมายเหตุ:- การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) หรือ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือ caregiver

5. พื้นที่ให้บริการ
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ตั้งอยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลชีวาน เลขที่ 206 หมู่ 1 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
6. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลชีวาน

7. กิจกรรมการบริการภายในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
7.1 การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น การกายภาพบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจ ใกล้บ้าน
7.2 การออกเยี่ยมบ้าน Home visit เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีนักกายภาพบำบัดออกติดตาม Care plan และเยี่ยม case ที่ต้องดูแล สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (Model) .
7.3 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ได้จัดให้มีอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ฯ ให้บริการแบบตัวต่อตัว (1:1)
7.4 กิจกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการมีสุขภาพดี ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ลดภาวะแทรกซ้อน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ร่วมกับโรงพยาบาลพิมาย , สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เน้นบรรยายให้ความรู้ และทำกิจกรรมกลุ่มบำบัด การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายแบบรายเคส
หมายเหตุ:- สำหรับกิจกรรมพัฒนากายอุปกรณ์ในศูนย์ฟื้นฟู และกลุ่มอาชีพ ถือเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งภายในศูนย์ฟื้นฟูฯได้ แต่ไม่สามารถ นำมาใช้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครประจำศูนย์ และพิจารณาหารือจัดหา กำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องช่วยที่ใช้สำหรับการฟื้นฟุสมรรถภาพร่างกาย

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมิน ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ประเมินศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน (ศูนย์ใหม่)

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เป็นประธานในการการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เพื่อหารือการเปิดศูนย์สุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ร่วมลงนามความร่วมมือศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ได้ส่งโครงการและทำข้อตกลงการดำเนินงานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน (ค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน)

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (วัสดุ อุปกรณ์บางส่วน ใช้เงินจากการทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานที่รับผิดชอบงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพฯ และอาสาสมัครฟื้นฟูสุขภาพฯ เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟู สุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ สินสวัดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน พร้อมคณะผู้บริหารได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน จัดโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ สินสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบพิจารณา โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ:- บันทึกกิจกรรมสำคัญ ๆ ในงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วน ตำบลชีวาน

– วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามโครงการ (เลขที่ 10/2565) โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นจำนวนเงิน 99,300 บาท

– วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตาม โครงการ ( เลขที่ 18/ 2565 ) โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล
ชีวาน (กิจกรรมค่าตอบแทนอาสาสมัครศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน) เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

******************************************************************************************