โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป

08 ก.ค. 65

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565