โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

08 ส.ค. 65

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน จัดโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน จัดขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา