ภาษี

08 ต.ค. 61

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง อื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 

   ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้าที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่น อยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

            เจ้าของทรัพย์สิน

            เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี

            ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีตั่งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ ของทุกปี

            หากไม่พอใจการประเมินให้ยื่นคำอุทธรณ์ค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน

             การอุทธรณ์ไม่ใช่การยืดเวลาการรับชำระภาษีจะต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน แม้จะยังไม่ทราบผลการแจ้งอุทธรณ์ก็ตาม

วิธีการชำระเงิน

            ชำระเป็นเงินสด

            ชำระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนธนาณัติตั๋วแลกเงินการผ่อนชำระภาษี กรณีภาษีต้องชำระเกิน 3,000 บาท สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆ ละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 3 งวด

หากไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้

 – พ้นกำหนดไม่เกิน 1 เดือน ต้องชำระเงินเพิ่ม 2.5 %

 – พ้นกำหนดเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนต้องชำระเงินเพิ่ม 5 %

 – พ้นกำหนดเกิน 2เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนต้องชำระเงินเพิ่ม 7.5%

 

 ภาษีป้าย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าด้วยอักษร ภาพเครื่องหมาย แกะสลัก หรือทำให้ภาพปรากฏ

อัตราภาษีป้าย

ป้ายอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตาราเซนติเมตร

ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือภาพเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ป้ายต่อไปนี่คิดอัตรา 40บาทต่อ 500ตารางเซนติเมตรไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่

ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

 ป้ายตาม 1, 2 และ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ป้ายแล้วถ้ามีข้อความที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ200 บาท ให้เสียป้ายละ 200 บาท

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดิน และตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี

ผู้มีหน้าที่ผู้เสียภาษี

   ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานและไม่ได้ทำการยกเว้น หรือลดหย่อนตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ.2508

กำหนดการยื่นแบบ และชำระภาษี

          ต้องยื่นแบบแสดงรายการเป็นรายการแปลงพร้อมเอกสารสิทธิ์ ภายในเดือนมกราคมของปีแรกทีมีการตีราคาปานกลาง(ทุกรอบระยะกลาง 4 ปี)

          ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือจำนวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือจำนวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้พนักงานประเมินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครอบครองหรือมีการเปลี่ยน

แปลงที่ดิน

การชำระภาษี

          ต้องชำระเงินภายในเดือนมกราคม -เมษายน ของทุกปี หากพ้นกำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินที่ต้องเสียภาษี