สาระน่ารู้จากกองการศึกษา

08 ต.ค. 61

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอุครบ 2.5 ปีบริบูรณ์

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

     2.หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง จำนวน 2 ชุด

2.3 สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง จำนวน 2 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

2.6 สมุดประจำตัวเด็ก (สมุดสีชมพู)

  1. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

3.1 ติดต่อการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี ในวัน เวลาราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชีวาน

     4.วันมอบตัว  ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองนำเด็กไปมอบตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชีวาน

  1. กำหนด เวลาเรียน

-เปิดเรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์

-เวลาเข้าเรียน 08.00 น. เวลาเลิกเรียน 15.00 น.

  1. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานจัดให้ตลอดปีการศึกษา
  2. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้

-เวลา 11.30 น. อาหารกลางวัน/อาหารว่าง

-เวลา 14.00 น. อาหารเสริม (นม)

  1. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

8.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เดินทางไปรับเด็กกลับบ้าน จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลเด็กทราบ

8.2 การมารับ – ส่งนักเรียน ผู้ปกครองต้องไม่นำเด็กมาส่งก่อนเวลา 07.30 น.ให้มารับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า        เวลา 16.30 น. เว้นแต่มีความจำเป็น (ต้องแจ้งหัวหน้าศูนย์ฯทุกครั้ง)

8.3 กรณีที่หยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ        ทางโทรศัพท์

8.4 ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่ม ขนมขบกรอบ และเครื่องใช้/ของเล่นที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

8.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ หรือของเล่นที่มีราคาแพงมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย         ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

8.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้า        ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น

  1. กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศ ข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นอำนาจของผูบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานใน

        การพิจราณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจุบันมีเด็ก 35 คน ชาย 16 คน หญิง19 คน เริ่มเปิดทำการสอน 1 สิงหาคม 2555