ประวัติความเป็นมา

         เดิมตำบลชีวานขึ้นอยู่กับตำบลกระเบื้องนอก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (เดิมอำเภอชุมพวง ขึ้นอยู่กับอำเภอพิมาย) โดยมีขุนบำรุง บำรุงกุลเป็นกำนันตำบลกระเบื้องนอกในสมัยนั้น เมื่ออำเภอชุมพวง ได้แยกออกจากอำเภอพิมายไปตั้งเป็นอำเภอ ตำบลชีวาน จึงแยกออกจาก ตำบลกระเบื้องนอก โดยผู้ริเริ่มการแบ่งแยกตอนนั้นคือ ขุนบำรุง บำรุงกุล ซึ่งเป็นกำนันตำบลกระเบื้องนอกในสมัยนั้น ซึ่งขุนบำรุง บำรุงกุล ก็ปกครองตำบลกระเบื้องนอกเช่นเดิม ส่วนตำบลชีวานที่แยกออกมาก็ตั้งกำนันตำบลชีวานใหม่ ซึ่งผู้เป็นกำนันตำบลชีวาน คนแรก คือ นายเปรม ประสมสัตย์ มีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทั้งหมด 16 หมู่บ้าน (16 หมู่บ้านนั้นรวมทั้งหมู่บ้านในตำบลกระชอนที่ยังไม่แยกออกจากตำบลชีวาน) ต่อจากกำนันเปรม ประสมสัตย์ คนที่สองคือนายอ้วน โตสีทา ปกครองอยู่ได้ 2 ปี ก็มีการเลือกตั้งกำนันใหม่ โดยได้นายเกตุ อาศัยนา ซึ่งเป็นคนหมู่บ้านโนนน้อย เป็นกำนันตำบลชีวาน คนต่อมา

         ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงกำนันได้นายดี กุลี คนบ้านโนนพะเนียม โดยดำรงตำแหน่งได้ 5 ปี ก็เปลี่ยนมาเป็นนายเคน เพชรนิล อยู่บ้านตลาดประดู่ ซึ่งอยู่ได้ 4 ปี และก็ได้นายอ่อน ยางนอก เป็นกำนันต่อจากนายเคน เพชรนิล เมื่อนายอ่อน ยางนอก เสียชีวิตลง จึงแต่งตั้งนายพูน กระชอนสุข เป็นกำนันตำบลชีวาน และต่อจากนั้นก็เป็นนายสมหวัง เพชรนอก เป็นกำนันตำบลชีวาน และกำนันสมหวัง เพชรนอก ก็เป็นผู้ริเริ่มแยกตำบลกระชอนออกจากตำบลชีวาน ในปี พ.ศ. 2523 และปัจจุบันกำนันตำบลชีวานคือ นายพงษ์ สินสวัสดิ์ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

If the paper you cheapest paper writing service are writing has a solid topic, then they will probably have a couple individuals who could edit your newspaper.