ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ สนิทบุญ

นายอาทิตย์ สนิทบุญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายประเสริฐ แก้วระหัน

นายประเสริฐ แก้วระหัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายเภา อุ้ยนอก

นายเภา อุ้ยนอก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายบุญส่ง ธุระสุข

นายบุญส่ง ธุระสุข

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน