ผู้บริหาร

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน โทร.0895795701

นางเสานีย์ เสริมนอก

นางเสานีย์ เสริมนอก

รองนายก อบต.ชีวาน โทร.0860161190

นางสาวกนกกร เกียรติพงศ์ธร

นางสาวกนกกร เกียรติพงศ์ธร

รองนายก อบต.ชีวาน โทร.0619829254

นายสายันต์ น้อยการนา

นายสายันต์ น้อยการนา

เลขานุการนายก อบต.ชีวาน โทร.0930140821