ผู้บริหาร

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายก อบต.ชีวาน โทร.0895795701

นางสาวกนกกร เกียรติพงศ์ธร

นางสาวกนกกร เกียรติพงศ์ธร

รองนายก อบต.ชีวาน โทร.0619829254

นางเสาวนีย์ เสริมนอก

นางเสาวนีย์ เสริมนอก

รองนายก อบต.ชีวาน โทร.0860161190

นายสายันต์ น้อยการนา

นายสายันต์ น้อยการนา

เลขานุการนายก อบต.ชีวาน โทร.0930140821