ผู้บริหาร

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายก อบต.ชีวาน โทร.0895795701

นายสมพัฒ สินสวัสดิ์

นายสมพัฒ สินสวัสดิ์

รองนายก อบต.ชีวาน คนที่1 โทร.0621951291

นางเสาวนีย์ เสริมนอก

นางเสาวนีย์ เสริมนอก

รองนายก อบต.ชีวาน คนที่2 โทร.0860161190

นายสายันต์ น้อยการนา

นายสายันต์ น้อยการนา

เลขานุการนายก อบต.ชีวาน โทร.0930140821