ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ สนิทบุญ

นายอาทิตย์ สนิทบุญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน โทร 080 1533468

นายประเสริฐ แก้วระหัน

นายประเสริฐ แก้วระหัน

รองนายก ฯ โทร 093 0926127

นายเภา อุ้ยนอก

นายเภา อุ้ยนอก

รองนายก ฯ โทร 093 3823885

นายบุญส่ง ธุระสุข

นายบุญส่ง ธุระสุข

เลขานุการ ฯ โทร 083 3819992