วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน
“ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์”

ประธานสภา อบต.ชีวาน
“ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม”

พันธกิจ ( Mission )

Be certain you get references from people you know or you can ask for them out of online services like Yelp best paper writing services and Foursquare.

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน มุ่งจะบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส
มีคุณภาพทั้งการประสานงานและการบริการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย การบริการประชาชน ทุกระดับที่ครอบคลุมทุกด้านด้วยคุณภาพ เพื่อความอยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิต มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และสุขภาพที่ดีของประชาชน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อบรรลุปณิฐาน จึงดำเนินภารกิจดังต่อไปนี้

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน
 3. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสามารถให้บริการประชาชนภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการให้

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความโปร่งใส
 2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 3. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ได้รับการสงเคราะห์
 5. ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชน
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 7. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคมีเพียงพอ
 8. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น