สมาชิกสภา

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายประสิทธิ์ อยากดี

นายประสิทธิ์ อยากดี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายมรกฎ ประทัพวงศ์

นายมรกฎ ประทัพวงศ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน