สมาชิกสภา

นายเฉลียว ชูแสง

นายเฉลียว ชูแสง

ประธานสภา อบต.ชีวาน โทร.0856359775

นายประทวน ปลั่งกลาง

นายประทวน ปลั่งกลาง

รองประธานสภา อบต.ชีวาน โทร.0833779210

นายราเชนทร์ เพียรดี

นายราเชนทร์ เพียรดี

เลขานุการสภา อบต.ชีวาน โทร.0818791525

นายจำลอง แฟนพิมาย

นายจำลอง แฟนพิมาย

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมู่ที่1 โทร.0810746068

นางนิตยา ไหวพริบ

นางนิตยา ไหวพริบ

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมู่ที่2 โทร.0878701770

นายสุรัช ประสมทรัพย์

นายสุรัช ประสมทรัพย์

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมู่ที่4 โทร.0878738449

นายเรืองศักดิ์ แดนสันเทียะ

นายเรืองศักดิ์ แดนสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมู่ที่5 โทร.0992707537

นายสุพจน์ สินสวัสดิ์

นายสุพจน์ สินสวัสดิ์

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมู่ที่6 โทร.0849361839

นายบุญวิจิต คิดเห็น

นายบุญวิจิต คิดเห็น

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมู่ที่8 โทร.080735

นายสามารถ ประสมสัตย์

นายสามารถ ประสมสัตย์

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมูที่9 โทร.0878742917

นายประสิทธิ์ อยากดี

นายประสิทธิ์ อยากดี

สมาชิกสภา อบต.ชีวาน หมู่ที่10 โทร.0872623736