สมาชิกสภา

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

นายพงษ์ สินสวัสดิ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายประสิทธิ์ อยากดี

นายประสิทธิ์ อยากดี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายมรกฎ ประทัพวงศ์

นายมรกฎ ประทัพวงศ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

นายจำลอง แฟนพิมาย

นายจำลอง แฟนพิมาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 1

นายสุธี แฟนพิมาย

นายสุธี แฟนพิมาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 1

นายลิ เนียมกลาง

นายลิ เนียมกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 2

นายเทียน ผ่องพูน

นายเทียน ผ่องพูน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 3

นายสวัสดิ์ น้อยการนา

นายสวัสดิ์ น้อยการนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 3

นายสุรัช ประสมทรัพย์

นายสุรัช ประสมทรัพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 4

นายสุวิตร เถียนนอก

นายสุวิตร เถียนนอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 4

นายเฉลิม ประดิฐ์จา

นายเฉลิม ประดิฐ์จา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 5

นางมุ่ง นาคา

นางมุ่ง นาคา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 5

นายไมล์ ประสมสัตย์

นายไมล์ ประสมสัตย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 6

นายสุพจน์ ยันตะพันธ์

นายสุพจน์ ยันตะพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 7

นายเฉลียว ชูแสง

นายเฉลียว ชูแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 7

นายบุญวิจิต คิดเห็น

นายบุญวิจิต คิดเห็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 8

นายแก้ว พูนนอก

นายแก้ว พูนนอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 9

นางวรัทยา ทิศรักษ์

นางวรัทยา ทิศรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหมู่ที่ 10