สำนักปลัด

นายแพร คู่พิมาย

นายแพร คู่พิมาย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางธัญชนก สันชัย

นางธัญชนก สันชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกาญจนา ยันตะพันธ์

นางกาญจนา ยันตะพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเฉลิมพร ด่านกระโทก

นางสาวเฉลิมพร ด่านกระโทก

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นางสาววลัยลักษณ์ ยันตะพันธ์

นางสาววลัยลักษณ์ ยันตะพันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นายปภาณ คู่พิมาย

นายปภาณ คู่พิมาย

พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง)

นายนิรุตย์ เนียมกลาง

นายนิรุตย์ เนียมกลาง

พนักงานจ้างทั่วไป(คนสวน)

นายเชิดชัย แฟนพิมาย

นายเชิดชัย แฟนพิมาย

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)

นางสาวทัศนาวรรณ อรชุน

นางสาวทัศนาวรรณ อรชุน

พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)