สำนักปลัด

นายแพร คู่พิมาย

นายแพร คู่พิมาย

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางธัญชนก สันชัย

นางธัญชนก สันชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกาญจนา ยันตะพันธ์

นางกาญจนา ยันตะพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเฉลิมพร ด่านกระโทก

นางสาวเฉลิมพร ด่านกระโทก

พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาววลัยลักษณ์ ยันตะพันธ์

นางสาววลัยลักษณ์ ยันตะพันธ์

พนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป)

นายปภาณ คู่พิมาย

นายปภาณ คู่พิมาย

พนักงานจ้าง(นักการภารโรง)

นายนิรุตย์ เนียมกลาง

นายนิรุตย์ เนียมกลาง

พนักงานจ้าง(คนสวน)

นายเชิดชัย แฟนพิมาย

นายเชิดชัย แฟนพิมาย

พนักงานจ้าง(คนงานทั่วไป)