หมวดหมู่ OIT: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน