หัวหน้าส่วนราชการ

นายมรกฎ ประทัพวงศ์

นายมรกฎ ประทัพวงศ์

ปลัด อบต.

นายปริษกร จรนิเทศ

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัด อบต.

นายแพร คู่พิมาย

นายแพร คู่พิมาย

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางพิไลวรรณ ฉายพิมาย

นางพิไลวรรณ ฉายพิมาย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอาจอง น้อยนอนเมือง

นายอาจอง น้อยนอนเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสมมาตร ภาคกลาง

นางสมมาตร ภาคกลาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวอนัญภัทร ห่อไธสง

นางสาวอนัญภัทร ห่อไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางอรพินธ์ องค์สกุลชูวงศ์

นางอรพินธ์ องค์สกุลชูวงศ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน