หัวหน้าส่วนราชการ

นายราเชนทร์ เพียรดี

นายราเชนทร์ เพียรดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน โทร.081 879 1525

นายปริษกร จรนิเทศ

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัด อบต.ชีวาน โทร.084 6065 943

นายแพร คู่พิมาย

นายแพร คู่พิมาย

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชีวาน โทร. 089 9494 715

นางพิไลวรรณ ฉายพิมาย

นางพิไลวรรณ ฉายพิมาย

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ชีวาน โทร.081 9774 598

นางสมมาตร ภาคกลาง

นางสมมาตร ภาคกลาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.091 5663 242

นางสาวอนัญภัทร ห่อไธสง

นางสาวอนัญภัทร ห่อไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โทร.089 8498 370