หัวหน้าส่วนราชการ

นายราเชนทร์ เพียรดี

นายราเชนทร์ เพียรดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน โทร.081 879 1525

นายแพร คู่พิมาย

นายแพร คู่พิมาย

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชีวาน โทร. 089 9494 715

นางสมมาตร ภาคกลาง

นางสมมาตร ภาคกลาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.091 5663 242