หัวหน้าส่วนราชการ

นายราเชนทร์ เพียรดี

นายราเชนทร์ เพียรดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน โทร.081 879 1525

นายปริษกร จรนิเทศ

นายปริษกร จรนิเทศ

รองปลัด อบต.ชีวาน โทร.084 6065 943

นายแพร คู่พิมาย

นายแพร คู่พิมาย

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ชีวาน โทร. 089 9494 715

นางสมมาตร ภาคกลาง

นางสมมาตร ภาคกลาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.091 5663 242